top of page
1000Layers_FinalConference_17jun-54.JPG

OVER

1000 Layers is een strategisch Erasmus+-partnerschap met 5 organisaties in 4 landen: DW-RS (NL), Elan Interculturel (FR), YEU Cyprus (CY), Rooftop Theatre (CY) en La Xixa Teatre als projectcoördinator (SP).

Download 

the 1000 Layers

brochure!

Context en behoeftes

Jongeren die tot specifieke minderheidsgroepen behoren, zijn bijzonder kwetsbaar en worden geconfronteerd met discriminatie op grond van hun jonge leeftijd en andere persoonlijke kenmerken, zoals seksuele geaardheid, genderidentiteit of etniciteit. Voor degenen uit bijzonder kwetsbare groepen zoals LHBT-jongeren en jongeren uit raciale of etnische minderheden, hebben hun ervaringen met discriminatie een levenslange impact en kunnen ze verschrikkelijke gevolgen hebben. In 2016 bedroeg het risico op armoede of sociale uitsluiting van buiten de EU geboren jongeren bijvoorbeeld een alarmerende 50%. Sociale uitsluiting, discriminatie en armoede hebben een enorme impact op de identiteitsvorming tijdens de adolescentie en vroege jeugd, waardoor jongeren zich op de begane grond kunnen wenden tot gewelddadige radicalisering. Jeugdwerk wordt erkend als een bijzonder vruchtbare ruimte voor de preventie van geweld, radicalisering en marginalisering onder jongeren, door de ontwikkeling van zachte vaardigheden en veerkracht te vergemakkelijken om jongeren te helpen omgaan met moeilijke levenssituaties en deze te overwinnen.

Het 1000 Layers-project stelt een innovatieve methodologische benadering voor – de Creative Identities Method – om de huidige hiaten in het werken met identiteit in jeugdcontexten op te vullen. We willen met name voortbouwen op en bijdragen aan de huidige praktijken bij het aanpakken van generieke preventie van radicalisering die leidt tot geweld onder jongeren op de begane grond van het zes stappen model van Moghaddam, voortbouwend op EU-aanbevelingen en bestaande literatuur.

Creatieve identiteiten methode (CIM)

Met betrekking tot soorten radicalisering onderscheidt het EU-kader vier verschillende soorten:

−      Rechts-extremistisch geweld is een vorm van gewelddadige radicalisering die gepaard gaat met fascisme, racisme, supremacisme en ultranationalisme. Deze vorm van radicalisering die leidt tot geweld wordt gekenmerkt door de gewelddadige verdediging van een raciale, etnische of pseudo-nationale identiteit en gaat ook gepaard met radicale vijandigheid jegens staatsautoriteiten, minderheden, immigranten en/of linkse politieke groeperingen.

−     Politiek-religieus extremistisch geweld   is een vorm van radicalisering die leidt tot geweld in verband met een politieke interpretatie van religie en de verdediging, met geweld, van een religieuze identiteit die wordt aangevallen (via internationale conflicten, buitenlands beleid, maatschappelijke debatten, enz.) 

−      Extreem geweld met séén enkel probleem is een vorm van gewelddadige radicalisering die in wezen wordt gemotiveerd door een enkel en specifiek probleem. Deze categorie omvat de volgende groepen als ze geweld gebruiken: radicale milieu- of dierenrechtengroepen, antiglobaliseringsbewegingen, anti-abortus-extremisten, sportgerelateerd geweld, bepaalde anti-trans- en antifeministische bewegingen en ultra-individualistische of onafhankelijke extremisten bewegingen die geweld gebruiken om hun doelen te promoten. Moordenaars met een geheel of gedeeltelijk ideologische motivatie kunnen ook onder deze categorie vallen.

−      Extreem links geweld is een vorm van radicalisering die leidt tot geweld dat zich in de eerste plaats richt op antikapitalistische eisen en oproept tot de transformatie van politieke systemen die verantwoordelijk worden geacht voor het veroorzaken van sociale ongelijkheden, en die uiteindelijk gewelddadige middelen kunnen gebruiken om de zaak te bevorderen. Deze categorie omvat anarchistische, maoïstische, trotskistische en marxistisch-leninistische groepen die geweld gebruiken om voor hun zaak te pleiten.

 

Volgens het YWR-rapport, is extreem links geweld zelden de focus van de praktijk en moet het apart worden beschouwd van andere vormen van gewelddadige radicalisering, aangezien “deze groepen in het hedendaagse Europa zelden worden gelijkgesteld met rechtse en religieuze radicalen, aangezien hun doelen niet tegen de democratische beginselen ingaan. Terwijl radicaal-rechtse en religieuze groeperingen zich richten op gewelddadige acties tegen mensen, is het geweld van links-radicale bewegingen gericht op objecten of instellingen, dus met een ander gradatie niveau.”

 

In het geval van links-extremisme, naast andere vormen van extremisme zoals die in verband met de verdediging van dierenrechten en het milieu, kan jeugdwerk vooral nuttig zijn bij het voorkomen van geweld door "alternatieve oplossingen en scenario's aan te bieden, waardoor jongeren opties om deel te nemen, bij te dragen aan de samenleving en 'radicaal' te zijn en tegelijkertijd positieve sociale veranderingen te bevorderen.

Untitled_1.23.2.jpeg

DOELSTELLINGEN

1

Bevorder sociale inclusie, diversiteit en non-discriminatie onder jongeren via de Creative Identities Method (CIM)

2

Betrek, verbind en empower jongeren met behulp van de CIM om:

• Kritisch denken en mediageletterdheid onder jongeren verbeteren

• Interculturele dialoog bevorderen

• Strijd tegen radicalisering en geweld onder jongeren door alternatieven te bieden voor identiteitsconstructies op basis van verhalen met één verhaal en slachtofferschap.

3

Bijdragen aan kwaliteit en innovatie in jeugdwerk door:

• het creëren van deelnemers gerichte tools voor jeugdwerkers op basis van de CIM

• jongerenwerkers ondersteunen bij het ontwikkelen en delen van effectieve methoden om met identiteit gerelateerde complexiteiten en conflicten te werken, racisme aan te pakken en gemarginaliseerde jongeren beter te bereiken.

DOELGROEPEN

Jeugdwerkers, jongeren (16-25), medewerkers van partnerorganisaties, organisaties in de jeugdsector, beleids- en besluitvormers en jeugd experts. We verwachten 400 deelnemers uit de verschillende doelgroepen te betrekken bij projectactiviteiten en het project te verspreiden onder de meer dan 10.000 mensen die de sociale netwerk basis van ons consortium vormen.

1000layers_infantsraval_taller-37.JPG

ACTIVITEITEN

De hoofdactiviteiten van het project zijn gebaseerd op de ontwikkeling van de Creative Identities Method (CIM) door middel van het testen en creëren van twee intellectuele outputs:

Een identiteitskaartspel en een activiteitenhandboek

Een handboek voor jongerenwerkers over CIM

Daarnaast zullen we workshops, trainingen, mobiliteit en uitwisselingen van jongeren en jongerenwerkers organiseren, en een slotconferentie voor jongeren, jongerenwerkers en jongerenorganisaties.

Untitled_1.26.1.jpeg

METHODOLOGIE

Samen met jonge deelnemers gaan we de “Creative Identities Method” ontwikkelen.

 

Het CIM zal de meest relevante instrumenten van proces identiteitstheorie samenvoegen tot belichaamde, deelnemer gerichte, creatieve methoden die vaak worden gebruikt in jeugdwerk: theater van de onderdrukten, verhalen vertellen en proceswerk. Het CIM zal jongerenwerkers instrumenten bieden om met jongeren identiteit verkenning en weerbaarheid op te bouwen.

Proces Identiteitstheorie

Proceswerk

Storytelling

Theater van de onderdrukten

1000Layers_FinalConference_17jun-40.JPG

RESULTATEN, IMPACT EN VOORDELEN OP LANGE TERMIJN

We zullen een nieuwe methodologie en twee outputs ontwikkelen om identiteiten in jeugdcontexten te onderzoeken om sociale inclusie, non-discriminatie, kritisch denken, kritische mediageletterdheid en veerkracht onder jongeren te bevorderen. De resultaten zullen jongerenwerkers ondersteunen bij hun werk met jongeren, met name die met minder kansen en kwetsbare situaties. De output zal in het Engels en in alle projecttalen kunnen worden gedownload van het projectweb, het Erasmus+ Results Platform en het SALTO-Youth Platform. Minimaal 400 deelnemers en 40 organisaties actief in het jeugdveld worden getraind en/of geïnformeerd over de Creative Identities Methode.

We verwachten een inclusieve en diverse visie op de Europese identiteit te creëren en te promoten, waarbij we verhalen over één verhaal en slachtofferschap binnen identiteitsconstructies onder jongeren bestrijden. Het Creative Identity Manifesto tijdens de slotconferentie van het project, gemaakt door jonge projectdeelnemers, zal deze visie promoten en zal worden verspreid.

bottom of page